Jesteś tutaj: Start / Nauka

Nauka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Projekt Zespołu Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej

Projekt o tytule: „Trudności wychowawcze w kontekście zaburzeń adaptacji osobowości”) zakłada przygotowanie opracowania dającego możliwość zaobserwowania na wczesnych etapach rozwojowych dzieci i młodzieży różnorodnych przejawów zaburzeń adaptacji osobowości. Publikacja powstanie w formie praktycznego przewodnika dla nauczycieli, wychowawców i rodziców w oparciu o koncepcję edukacyjnej analizy transakcyjnej (Tony White) oraz psychoanalityczno-rozwojową teorię zaburzeń osobowości (Stephen M. Johnson). Wartość tego opracowania będzie się wrażała jego praktycznym charakterem. Pozwoli to na wczesne i możliwe do zdiagnozowania przejawy zaburzeń zachowania oraz sposoby profilaktyki ujawniających się dysfunkcjonalności przez osoby nie posiadające formalnego przygotowania psychologicznego. Inny walor studium, pozostający w istotnym związku z poprzednim, wiąże się z potrzebami wielokrotnie sygnalizowanymi w tym zakresie przez pedagogów w odniesieniu do kłopotów radzenia sobie z różnymi przejawami trudności wychowawczych, czy uzależnień.    

1 grudnia 2019

Pracownicy Katedry Badań nad Edukacją w Zespole Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

Pracownicy Katedry Badań nad Edukacją dr Zbigniew ŁĘSKI i dr Zbigniew WIECZOREK zostali zaproszeni do zaangażowania się w prace Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Powołanie Zespołu Pedagogiki Medialnej KNP PAN to ważne i długo wyczekiwane w świecie nauki wydarzenie. Przewodniczącym Zespołu został dr hab. prof. APS Maciej Tanaś. Główne cele działań zostały przypisane do czterech zespołów zadaniowych i zamykają się w następujących zagadnieniach:

1. Opis stanu pedagogiki medialnej w Polsce oraz przygotowanie mapy pól badań podejmowanych w ośrodkach akademickich

2. Zaplanowanie działań wspierających rozwój młodych uczonych w zakresie pedagogiki medialnej

3. Przygotowanie rekomendacji dla MEN dotyczących realizacji edukacji medialnej w szkołach

4. Przygotowanie rekomendacji dla MNiSW dotyczących potrzeby kształcenia uzupełniającego nauczycieli w zakresie pedagogiki medialnej.

O powołaniu Zespołu Pedagogiki Medialnej KNP PAN można przeczytać między innymi na stronie Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych (http://www.pttime.pl/8-artykuly/155-powstal-zespol-pedagogiki-medialnej-knp-pan). Pisał o tym również prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, piastujący funkcję Przewodniczącego KNP PAN (http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2019/01/zespo-pedagogiki-medialnej-o-powaznych.html)

 

1 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Pracownicy Katedry Badań nad Edukacją w Zespole Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

Model realizacji asystentury rodziny oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego asystentów rodziny - wpływ nauki na otoczenie społeczne

Na zrębie subdyscyplin pedagogika społeczna i pedagogika rodziny oraz pracy socjalnej od 2009 roku na Wydziale Nauk Społecznych prowadzone są przez dr hab. Izabelę Krasiejko, prof. UJD pionierskie badania dotyczące kształtowania się nowego zawodu w Polsce – asystenta rodziny, wprowadzonego w 2012 roku ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej w miejscu jej zamieszkania. Badania dotyczą m.in. rozumienia roli i dominujących działań asystenta rodziny przez jego realizatorów i otoczenie pracownicze.

 

1 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Model realizacji asystentury rodziny oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego asystentów rodziny - wpływ nauki na otoczenie społeczne